ระบบการคัดเลือกบุคลากรดีเด่นของมหาวิทยาลัยแม่โจ้
Excellent Personnel Selection Maejo University : EPS
 ค้นหา | หน้าแรก   
 
 
» หน้าแรก
» ประวัติความเป็นมา
» ขั้นตอนการคัดเลือกบุคลากร ดีเด่น
» หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก
» แผนการดำเนินการคัดเลือกประจำปี
» คณะทำงานและคณะกรรมการ เพื่อการคัดเลือกบุคลากรดีเด่นฯ
» หนังสือจากกระทรวงศึกษาธิการฯ
» ค้นหาบุคลากร
» รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกที่ผ่านมา
» แบบฟอร์มกรอกประวัติฯ online
» รายงานบุคลากรดีเด่น
» เว็บไซต์บุคลากรดีเด่นที่เกี่ยวข้อง
» สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
 
:: คณะทำงาน ::


อาจารย์รชฎ เชื้อวิโรจน์
 Mr.Rachata Chuaviroj


ตำแหน่งบริหาร
รองอธิการบดี

  0-5387-1116, 5000-15
ที่ปรึกษา : โครงการพัฒนา
ระบบฐานข้อมูล
การคัดเลือกบุคลากรดีเด่น
 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
 

นายเกษม ใคร้มา
Mr.Kasem Krima

อดีตผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่


kasem@mju.ac.th  
ที่ปรึกษา : โครงการพัฒนา
ระบบฐานข้อมูล
การ
คัดเลือกบุคลากรดีเด่น
 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 

นายสมวงค์ ทิพย์ประจักษ์
Mr.Somwong Thipprajak

 
อดีตรักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่


ตำแหน่งวิชาการ
บุคลากรชำนาญการพิเศษ


กองการเจ้าหน้าที่  สำนักงานอธิการบดี


somwong@mju.ac.th

0-5387-3137

คณะทำงาน :
 วิเคราะห์/ออกแบบข้อมูล
เกี่ยวกับการคัดเลือกบุคลากรดีเด่น
 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 

นายธนภัทร ปัญญวงค์
Mr.Thanapat Phunyawong

ตำแหน่งบริหาร
ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่


กองการเจ้าหน้าที่  สำนักงานอธิการบดี

0-5387-3132, 3138
ที่ปรึกษา : โครงการพัฒนา
ระบบฐานข้อมูล
การ
คัดเลือกบุคลากรดีเด่น
 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 

นายสมชาย อารยพิทยา
Mr.Somchai Arayapitaya

ตำแหน่ง
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ


งานวิจัยและพัฒนา
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ


somchai@mju.ac.th

0-5387-3278
คณะทำงาน :
 วิเคราะห์/ออกแบบ/พัฒนาโปรแกรมระบบ
ฐานข้อมูล
การคัดเลือกบุคลากรดีเด่น

 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 

นางศรินรา ภีระคำ
Mrs.Sarinra Peerakum

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ/
หัวหน้างานบริหารและธุรการ


งานบริหารและธุรการ กองการเจ้าหน้าที่
สำนักงานอธิการบดี


0-5387-3131  
คณะทำงาน :
ดูแลระบบระบบ
ฐานข้อมูล
การคัดเลือกบุคลากรดีเด่น

 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 

นายรัตติกาล ณวิชัย
Mr.Rattikarn Nawichai

ตำแหน่ง บุคลากรปฏิบัติการ

งานพัฒนาบุคลากร กองการเจ้าหน้าที่
สำนักงานอธิการบดี


0-5387-3135  
คณะทำงาน :
 วิเคราะห์/ออกแบบข้อมูล
เกี่ยวกับการคัดเลือกบุคลากรดีเด่น
 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 

นางสาวละออศิริ พรหมศร
Miss La-orsiri Promsorn

ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

งานทะเบียนประวัติ กองการเจ้าหน้าที่
สำนักงานอธิการบดี


0-5387-3133  
คณะทำงาน :
 วิเคราะห์/ออกแบบข้อมูล
เกี่ยวกับการคัดเลือกบุคลากรดีเด่น
 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
       
กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 63 หมู่ 4 ต.หนองหาร
อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290 โทรศัพท์ 053-873131- 8 โทรสาร 053-873130