ระบบการคัดเลือกบุคลากรดีเด่นของมหาวิทยาลัยแม่โจ้
Excellent Personnel Selection Maejo University : EPS
 ค้นหา | หน้าแรก   
 
 
» หน้าแรก
» ประวัติความเป็นมา
» ขั้นตอนการคัดเลือกบุคลากร ดีเด่น
» หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก
» แผนการดำเนินการคัดเลือกประจำปี
» คณะทำงานและคณะกรรมการ เพื่อการคัดเลือกบุคลากรดีเด่นฯ
» หนังสือจากกระทรวงศึกษาธิการฯ
» ค้นหาบุคลากร
» รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกที่ผ่านมา
» แบบฟอร์มกรอกประวัติฯ online
» รายงานบุคลากรดีเด่น
» เว็บไซต์บุคลากรดีเด่นที่เกี่ยวข้อง
» สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 

ค้นหา รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกบุคลากรดีเด่น ที่ผ่านมา


คลิ๊กที่ชื่อบุคลากร เพื่อดูรายละเอียด  
1234
ปี พ.ศ.ชื่อบุคลากรตำแหน่งบริหารสังกัด ในขณะนั้นรางวัลรูปภาพ
2564
2563
งานประปาและสุขาภิบาล
ครุฑทองคำ
2562
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
ครุฑทองคำ
2561
รองคณบดีคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำฝ่ายวิจัยและการต่างประเทศ
คณะผลิตกรรมการเกษตร
โล่และใบประกาศเกียรติคุณ
2561
สำนักงานเลขานุการ สำนักวิจัยฯ
โล่และใบประกาศเกียรติคุณ
2561
งานซ่อมบำรุงอาคารสถานที่ กองอาคารและสถานที่ สำนักงานอธิการบดี
ครุฑทองคำ
2561
กองกิจการนักศึกษา
โล่และใบประกาศเกียรติคุณ
2560
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
โล่และใบประกาศเกียรติคุณ
2560
ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร
ภาควิชาเทคโนโลยีการประมง
ครุฑทองคำ
2560
รักษาการแทนผู้อำนวยการกองบริหารงานสำนักหอสมุด/หัวหน้างานบริหารและธุรการ กองบริหารงานสำนักหอสมุด
สำนักหอสมุด
โล่และใบประกาศเกียรติคุณ
2560
งานบริหารและธุรการ สำนักงานผู้อำนวยการ วิทยาลัยบริหารศาสตร์
โล่และใบประกาศเกียรติคุณ
2559
คณะศิลปศาสตร์
ครุฑทองคำ
2559
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
โล่และใบประกาศเกียรติคุณ
2559
สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร
โล่และใบประกาศเกียรติคุณ
2559
คณะผลิตกรรมการเกษตร
โล่และใบประกาศเกียรติคุณ
      
1234
       
กองบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 63 หมู่ 4 ต.หนองหาร
อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290 โทรศัพท์ 053-873131- 8 โทรสาร 053-873130