ระบบการคัดเลือกบุคลากรดีเด่นของมหาวิทยาลัยแม่โจ้
Excellent Personnel Selection Maejo University : EPS
 ค้นหา | หน้าแรก   
 
 
» หน้าแรก
» ประวัติความเป็นมา
» ขั้นตอนการคัดเลือกบุคลากร ดีเด่น
» หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก
» แผนการดำเนินการคัดเลือกประจำปี
» คณะทำงานและคณะกรรมการ เพื่อการคัดเลือกบุคลากรดีเด่นฯ
» หนังสือจากกระทรวงศึกษาธิการฯ
» ค้นหาบุคลากร
» รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกที่ผ่านมา
» แบบฟอร์มกรอกประวัติฯ online
» รายงานบุคลากรดีเด่น
» เว็บไซต์บุคลากรดีเด่นที่เกี่ยวข้อง
» สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 

ค้นหา รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกบุคลากรดีเด่น ที่ผ่านมา


คลิ๊กที่ชื่อบุคลากร เพื่อดูรายละเอียด  
1234
ปี พ.ศ.ชื่อบุคลากรตำแหน่งบริหารตำแหน่ง ในขณะนั้นสังกัด ในขณะนั้นรางวัลรูปภาพ
2560
อาจารย์
ภาควิชาเทคโนโลยีการประมง
ครุฑทองคำ
2560
พนักงานขับเครื่องจักรกล
งานบริหารและธุรการ สำนักงานผู้อำนวยการ วิทยาลัยบริหารศาสตร์
โล่และใบประกาศเกียรติคุณ
2560
อาจารย์
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
โล่และใบประกาศเกียรติคุณ
2560
รองผู้อำนวยการสำนักหอสมุด/หัวหน้ากลุ่มภารกิจบริหารและธุรการ สำนักหอสมุด
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
สำนักหอสมุด
โล่และใบประกาศเกียรติคุณ
2559
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
คณะศิลปศาสตร์
ครุฑทองคำ
2559
แม่บ้าน ระดับ บ.1
สังกัดคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
ครุฑทองคำ
2559
ผู้ปฏิบัติงานการเกษตร
สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร
โล่และใบประกาศเกียรติคุณ
2559
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
คณะผลิตกรรมการเกษตร
โล่และใบประกาศเกียรติคุณ
2559
อาจารย์
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
โล่และใบประกาศเกียรติคุณ
2558
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
วิทยาลัยบริหารศาสตร์
ครุฑทองคำ
2558
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
รองศาสตราจารย์
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
ครุฑทองคำ
2558
ผู้ปฏิบัติงานการเกษตร
สำนักงานอธิการบดี
โล่และใบประกาศเกียรติคุณ
2558
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานบริการวิชาการและวิจัย สำนักงานคณบดี คณะศิลปศาสตร์
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
คณะศิลปศาสตร์
โล่และใบประกาศเกียรติคุณ
2558
ผู้ช่วยคณบดีคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
อาจารย์
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
โล่และใบประกาศเกียรติคุณ
2557
รองศาสตราจารย์
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
ครุฑทองคำ
       
1234
       
กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 63 หมู่ 4 ต.หนองหาร
อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290 โทรศัพท์ 053-873131- 8 โทรสาร 053-873130