ระบบการคัดเลือกบุคลากรดีเด่นของมหาวิทยาลัยแม่โจ้
Excellent Personnel Selection Maejo University : EPS
 ค้นหา | หน้าแรก   
 
 
» หน้าแรก
» ประวัติความเป็นมา
» ขั้นตอนการคัดเลือกบุคลากร ดีเด่น
» หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก
» แผนการดำเนินการคัดเลือกประจำปี
» คณะทำงานและคณะกรรมการ เพื่อการคัดเลือกบุคลากรดีเด่นฯ
» หนังสือจากกระทรวงศึกษาธิการฯ
» ค้นหาบุคลากร
» รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกที่ผ่านมา
» แบบฟอร์มกรอกประวัติฯ online
» รายงานบุคลากรดีเด่น
» เว็บไซต์บุคลากรดีเด่นที่เกี่ยวข้อง
» สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
 1. ประวัติความเป็นมา    
    
             ตามที่กระทรวงศึกษาธิการมีการดำเนินการคัดเลือกข้าราชการ และลูกจ้างประจำดีเด่นเป็นประจำทุกปี ในส่วนของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ในปีที่ผ่านมากำหนดให้คัดเลือกแล้วเสร็จประมาณเดือนมกราคม และเข้าพิธีมอบเกียรติบัตร เข็มเชิดชูเกียรติ (ครุฑทองคำ) และหนังสือที่ระลึกในวันข้าราชการพลเรือน วันที่ ๑ เมษายน ของทุกปี นั้น
           ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้มีมติพิจารณาการคัดเลือกโดยพิจารณาตามหลักเกณฑ์ คุณสมบัติ และผลงานเป็นที่ประจักษ์แล้วมีความเห็นร่วมกัน  คือ กลุ่มข้าราชการ ให้เหลือจำนวน ๑ ราย กลุ่มลูกจ้างประจำ ให้เหลือจำนวน ๑ ราย กลุ่มพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ให้เหลือจำนวน ๑ ราย กลุ่มพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ ให้เหลือจำนวน ๑ ราย และกลุ่มพนักงานราชการ ให้เหลือจำนวน ๑ ราย 
             ตามหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนดมา โดยมหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีจำนวนข้าราชการและลูกจ้างประจำ จำนวน ๓๐๑ ๓,๐๐๐ คน สามารถคัดเลือกได้ไม่เกิน ๒ คน โดยไม่จำกัดกลุ่ม
     
            

  แนวทางการพิจารณา

  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนดมาใหม่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีจำนวนข้าราชการ และลูกจ้างประจำ จำนวน ๓๐๑ ๓,๐๐๐ คน ก.บ.ม.มหาวิทยาลัย สามารถคัดเลือกข้าราชการ และลูกจ้างประจำดีเด่น ได้ไม่เกิน ๒ คน (โดยไม่จำเป็นว่าต้องมีทุกกลุ่ม) ต่อกระทรวงศึกษาธิการภายในเดือนกุมภาพันธ์ และพิจารณาผลการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการดีเด่น จำนวน ๑ ราย และพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนดีเด่น จำนวน ๑ ราย และพนักงานราชการดีเด่น จำนวน ๑ ราย

 

 

 

 

 

 

 

 
       
กองบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 63 หมู่ 4 ต.หนองหาร
อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290 โทรศัพท์ 053-873131- 8 โทรสาร 053-873130