ระบบการคัดเลือกบุคลากรดีเด่นของมหาวิทยาลัยแม่โจ้
Excellent Personnel Selection Maejo University : EPS

ค้นหา  | หน้าแรก   
 
   
 
» หน้าแรก
» ประวัติความเป็นมา
» ขั้นตอนการคัดเลือกบุคลากร ดีเด่น
» หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก
» แผนการดำเนินการคัดเลือกประจำปี
» คณะทำงานและคณะกรรมการ เพื่อการคัดเลือกบุคลากรดีเด่นฯ
» หนังสือจากกระทรวงศึกษาธิการฯ
» ค้นหาบุคลากร
» รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกที่ผ่านมา
» แบบฟอร์มกรอกประวัติฯ online
» รายงานบุคลากรดีเด่น
» เว็บไซต์บุคลากรดีเด่นที่เกี่ยวข้อง
 

ปรัชญา : Philosophy
  สำนึกในหน้าที่ ส่งเสริมสิ่งดี เพื่อบุคลากร  
Sense of duty to promote benevolence
for university personnel
 

 
วิสัยทัศน์ : Vision
ป็นหน่วยงานที่มีประสิทธิภาพ
มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านการบริหารงานบุคคล
  
เพื่อสนับสนุนมหาวิทยาลัยสู่สากล
 
An efficient division that focuses
on excellence of personnel management
to support
the university towards international recognition


พันธกิจ : Mission
บริหารงานบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ
โดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และยึดหลักธรรมาภิบาล

 Effective personnel management
by using information technology
     based on principles of good governance
  

   
  ข่าว/บทความ  
vdo บุคลากรดีเด่น
กองบริหารทรัพยากรบุคคล
คณะทำงาน
สำหรับผู้ดูแลระบบ
   
กองบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 63 หมู่ 4 ต.หนองหาร
อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290 โทรศัพท์ 053-873131- 8 โทรสาร 053-873130